Gemeente blijft investeren ondanks coronacrisis

Gemeente blijft investeren ondanks coronacrisis

Het college van de gemeente Groningen biedt de gemeenteraad een sluitende begroting 2021 aan. Dat was wederom een grote uitdaging. Het college van B&W kiest ervoor om tijdens en na de coronacrisis te blijven investeren in de gemeente. Volgens het gemeentebestuur is het juist in deze tijd belangrijk dat de gemeente focust op de lange termijn en er is voor haar inwoners.

Wethouder Financiën Paul de Rook: “Het belangrijkste uitganspunt bij het maken van keuzes in deze begroting was dat we onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen helpen. We kijken naar wat wél kan, juist in deze crisis, ook nu onze eigen financiën als gemeente onder druk staan. Daarnaast houden we de focus op de langere termijn vast en blijven werken aan een gezond, groen en gelukkig Groningen, voor al onze inwoners. ”

Investeringsagenda blijft overeind

Het komend begrotingsjaar blijft het college zich juist in deze crisis inzetten voor de lange termijndoelen uit het coalitieakkoord. De fysieke en sociale investeringsagenda blijft overeind en grote aanvullende bezuinigingen worden vermeden. Zo wordt er doorgegaan met het Groenplan, wijkvernieuwing en de fietsenstalling aan de Grote Markt. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in bijvoorbeeld schuldhulpverlening, fietsparkeren, sport en handhaving. Het college is ervan overtuigd dat anticyclisch handelen het verschil kan maken tijdens het herstel van deze crisis. Omdat de komende jaren veel onzekerheden met zich brengt kiest het college de voor noodzakelijke middelen toe te voegen aan de reserves. 

Vorig jaar was een omvangrijk pakket aan hervormingen nodig. Dit komt doordat het Rijk gemeenten niet voldoende compenseert voor de uitvoering van taken in bijvoorbeeld de jeugdzorg of bijstand. Op financieel gebied is bij de vorige begroting het maximale gedaan wat in het vermogen van de gemeente lag. Hierdoor kon de kwaliteit van de gemeente en het voorzieningenniveau gelukkig op peil blijven. Er is bezuinigd op veel gebieden en inkomsten zijn verhoogd. Door deze ingrepen is stabiliteit gecreëerd waardoor nu geen grote aanvullende bezuinigingen nodig zijn. 

Gevolgen van de coronacrisis

Op zowel financieel als beleidsmatig gebied zijn de gevolgen van de coronacrisis moeilijk in te schatten, maar dat ze er zijn staat buiten kijf. Door uit te gaan van een pre-corona situatie in de begroting kunnen de gevolgen uiteindelijk beter in beeld worden gebracht. Het effect is dat er geen structurele bezuinigingen nodig zijn door corona.

Aangezien in de begroting geen betrouwbare raming gemaakt kon worden van de financiële effecten van corona is ervoor gekozen een risico op te nemen. Het opnemen van het risico verhoogt het benodigd weerstandsvermogen. 

Het bericht Gemeente blijft investeren ondanks coronacrisis verscheen eerst op Entrepreneur Magazine.

Meest recente berichten